Total 114 Articles | Viewing page : 8/8
no. subject name date view
10 정책논단(행정심판의 예방과 수행방안) KIPE 2003-04-14 2212
9 정책논단(행정구역개편 방향) KIPE 2003-04-14 2142
8 여성의 정보불평등 KIPE 2003-04-14 2252
7 행정부문에서 임파워먼트 개념에 대한 올바른 이해 KIPE 2003-04-14 2342
6 지방공사공단현황 KIPE 2003-04-14 2368
5 지방공기업 현황 KIPE 2003-04-14 2899
4 팔만대장경 세미나 자료 KIPE 2003-04-14 2136
3 고령화사회정책 세미나자료 KIPE 2003-04-14 2662
2 주민자치센터 세미나 자료 KIPE 2003-04-14 2322
  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]